Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je onze algemene voorwaarden, ook te downloaden in pdf:
Algemene voorwaarden Tweedehands Webwinkel in pdf-formaat

Voor onze privacy verklaring gaat u naar onze pagina ‘Privacy verklaring’.
 

Algemene Voorwaarden Tweedehands Webwinkel

 1. Toepasselijkheid
 2. Tot standkoming overeenkomst
 3. Betaling
 4. Levertijd
 5. Levering
  1. Verzending
  2. Verzendmethode
  3. Milieubewust (her)gebruiken van verpakkingen
 6. Prijzen
 7. Rubrieken
  1. Producten
  2. Services
  3. Inkoopvoorwaarden
  4. Cadeaubonnen
 8. Copyright afbeeldingen en teksten
 9. Retourneren / herroepingsrecht
 10. Garantie / 'Niet goed? Geld terug!'-garantie
 11. Voorraad
 12. Geschillen
 13. Buitengerechtelijke incassokosten
 14. Overmacht
 15. Aansprakelijkheid
 16. Overige bepalingen

 

1.      Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

 

Tweedehands Webwinkel is een initiatief van Javena.

 

Deze versie dateert uit oktober 2023.

 

2.      Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging van ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail of online bestelling in onze webwinkel. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

 

3.      Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum. Indien uw betaling niet binnen veertien dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

 

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Tweedehands Webwinkel totdat alle vorderingen die Tweedehands Webwinkel op de klant heeft of zal krijgen, waaronder rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

 

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt wegens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, goederenbeslag, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Tweedehands Webwinkel gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

 

Bij online betalingen dient de klant het totaalbedrag in één keer over te maken, tenzij anders overeengekomen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, kan het zijn dat aan Tweedehands Webwinkel extra transactie- / betalingskosten worden berekend en zullen wij deze in dit geval dan ook doorberekenen aan de klant.

 

4.      Levertijd

Bestellingen, te bezorgen in Nederland, worden in de regel binnen veertien werkdagen, na onvangst van de betaling, geleverd (let op: meestal is dit in slechts één tot twee dagen!). Bij zendingen naar het buitenland kan dit één tot enkele dagen extra in beslag nemen. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Tweedehands Webwinkel zich te allen tijde het recht om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren.

Zodra de te leveren producten Tweedehands Webwinkel verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

5.      Levering

 

5.1       Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

 

Tweedehands Webwinkel is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 

5.2       Verzendmethode

Indien er bij een bestelling de verkeerde verzendmethode wordt geselecteerd, is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn de bestelling te annuleren of aan te passen. Hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht. Uiteraard nemen wij hierover contact met u op. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

 

In sommige gevallen is het niet mogelijk een artikel op de normale manier te verzenden (grote of afwijkende pakketten). In dit geval staat dit duidelijk bij de advertentie vermeld en is het niet mogelijk om het artikel online te bestellen.

 

Om artikelen te kunnen bestellen waar dit voor geldt, vragen wij u om contact met ons op te nemen zodat wij voor u kunnen informeren naar de verwachte verzendkosten of een afspraak in kunnen plannen om het (de) gewenste artikel(en) bij ons af te komen halen.


5.3       Milieubewust (her)gebruiken van verpakkingen

Voor het verzenden van onze (tweedehands) artikelen kunnen wij gebruik maken van gebruikte dozen en/of verpakkingen. Uiteraard letten wij erop dat deze nog degelijk genoeg zijn om opnieuw te gebruiken.
De reden hiervoor is om zo mee te denken aan het milieu (minder afval door 'afval' her te gebruiken), mee te denken aan de portemonnee van onze klanten én onszelf (door verpakkingen opnieuw te gebruiken kunnen wij onze prijzen laag houden) én om zo efficient mogelijk met de ruimte in onze verpakking om te gaan. Wij kiezen de best mogelijke verpakking zodat wij geen of nauwelijks opvulmateriaal hoeven te gebruiken.

 

6.      Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn inclusief btw en in Euro, maar exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende (service)kosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien het niet anders aangegeven wordt, zijn genoemde prijzen altijd per stuk.

 

7.      Rubrieken

Ons bedrijf / onze webwinkel is onder te verdelen in een aantal rubrieken. Ieder rubriek heeft een aantal uitzonderingen / bijzonderheden welke wij hieronder beschrijven.

 

7.1       Producten

Alle producten zullen in goede (of acceptabele) staat, netjes, compleet en werkend worden geleverd. Als dit niet het geval is wordt dit in de omschrijving aangegeven en is er automatisch een passende prijswijziging van toepassing.

 

7.2       Services

Een serviceovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging van ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

 

Door deze serviceovereenkomst stemt u in met het starttarief dat wij op dat moment hanteren. Het starttarief dient te worden betaald voordat wij starten met de service. Ook stemt u in met het starttarief en bijbehorende bemiddelingsbijdrage per geslaagde verkoop.
Indien de betaling vanuit de koper aan ons adres is voldaan, zullen wij het verschuldigde bedrag daarmee verrekenen. Wij verwerken de afbetaling uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het totale verkoopbedrag (in de praktijk is dit 1 – 3 werkdagen).

Indien de betaling vanuit de koper aan uw adres is voldaan, dient u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het totale verkoopbedrag aan ons af te rekenen.

 

7.3       Inkoopvoorwaarden

Tweedehands Webwinkel koopt producten alleen in nadat er vooraf digitaal en/of telefonisch een overkomst tot stand is gekomen. U dient minimaal 18 jaar oud te zijn en volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot de aangeboden artikelen. De geleverde producten dienen schoon, goed werkend en compleet te zijn. Bij de afgegeven inkoopsprijs wordt uitgegaan van een werkend product.

 

Tweedehands Webwinkel heeft het recht om uw product(en) niet in te kopen.

 

7.4       Cadeaubonnen

Op de Tweedehands Webwinkel cadeaubonnen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wanneer u een cadeaubon aanschaft of krijgt, houd dan rekening met de volgende spelregels:

 

Onze cadeaubonnen zijn inwisselbaar:

 -   Bij alles dat valt onder Javena (.nl) (Javena Safety (.nl), Javena Verhuur (.nl), Tweedehands Webwinkel(.nl), Viva Exotica (.nl);

 -   Voor het bedrag op voorzijde bon;

 -   Bij cashbetalingen;

 -   Bij onlinebetalingen (hiervoor ontvangt u een kortingscode);

 -   In combinatie met andere bonnen;

 -   In combinatie met andere kortingen;

 -   Bij reeds afgeprijsde artikelen;

 -   Op braderien en markten.

 

Overig:

 -   De cadeaubonnen zijn ook af te halen bij ons op locatie (op afspraak);

 -   De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

LET OP: Onze cadeaubonnen zijn alleen in te ruilen indien voorzien van een geldige kortingscode (online bestelling) of geldige handtekening (bij afhalen).

 

8.      Copyright afbeeldingen en teksten

Op iedere afbeelding en tekst gemaakt, dan wel vervaardigd, dan wel toegepast door en / of op de website van Tweedehands Webwinkel (en alles wat daar onder valt), berust een copyright en mag dus niet zonder toestemming van Tweedehands Webwinkel worden gebruikt, gekopieerd en / of worden verspreid. Indien deze overtreding toch wordt begaan zijn wij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.

 

9.      Retourneren / herroepingsrecht

De koper heeft het recht om een bestelling binnen veertien dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen. De koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper. Raadpleeg uw vervoerder voor de exacte tarieven.

Na deze retourmelding heeft de koper nog eens 14 dagen om de bestelling daadwerkelijk te retourneren.

Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@TweedehandsWebwinkel.nl. Tweedehands Webwinkel betaalt binnen een periode van veertien dagen na aanmelding van de retour het verschuldigde orderbedrag terug aan de koper, mits de goederen reeds in goede orde retour ontvangen zijn.

 

Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd. Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde geldige reden, wordt € 25,- in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.

 

10.    Garantie / 'Niet goed? Geld terug!'-garantie

Wij hanteren een 'Niet goed? Geld terug!'-garantie.

De klant dient bij levering van het product het alsdan geleverde te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie, zichtbare gebreken, en/of overige afwijkingen van het overeengekomene. Indien een product niet voldoet aan de omschrijving of de afgesproken staat, zonder dat Tweedehands Webwinkel daar melding van heeft gemaakt, dient u ons dit binnen veertien dagen na ontvangst, bij voorkeur schriftelijk of digitaal, te laten weten. We proberen dan altijd een goede oplossing te vinden in de vorm van teruggave van het aankoopbedrag of een vervangend product in dezelfde prijscategorie. Vanzelfsprekend zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden.

 

Let op: indien (een deel van) uw bestelling beschadigd blijkt te zijn na aflevering, dient u het volledige pakket, inclusief doos en verpakkingsmateriaal, te bewaren en ons direct op de hoogte te stellen van de aard van de beschadiging(en). Het kan namelijk zo zijn dat onze bezorgdienst foto’s opvraagt van het pakket, verpakkingsmateriaal en de (beschadigde) artikelen, dit ter verduidelijking en/of bewijsvoering.
Indien de koper niet aan bovenstaande voldoet, bestaat het risico dat de bezorgdienst geen enkele vergoeding uitkeert ondanks dat zij overduidelijk schuldig bevonden kunnen worden én het pakket (extra) verzekerd is verzonden. Dit valt geheel onder het risico van de koper.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Tweedehands Webwinkel liggen, komt de garantie te vervallen.

Nimmer is Tweedehands Webwinkel aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (BW Boek 6, Titel 3, Afdeling 3).

 

11.    Voorraad

In het geval van tweedehands producten bestaat de voorraad vaak maar uit één of enkele producten. Als een product verkocht is kan het daarom zijn dat het niet, of pas veel later nog een keer wordt aangeboden.

Soms is er juist wel veel van een bepaald soort artikel op voorraad of wordt de voorraad voortdurend aangevuld. In dat geval wordt er niet elke keer een nieuwe foto geplaatst en kan het geleverde product dus iets afwijken van de getoonde foto. Als de afwijking te groot is wordt hier melding van gemaakt of wordt het product apart aangeboden.

 

12.    Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat er iets niet helemaal gaat volgens wens / zoals gepland. We adviseren u om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@TweedehandsWebwinkel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via Stichting WebwinkelKeur.

 

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op  http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

13.    Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand of andere, vergelijkbare kosten moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

 

14.    Overmacht

Indien Tweedehands Webwinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand veertien dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Tweedehands Webwinkel wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

15.    Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Tweedehands Webwinkel in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Tweedehands Webwinkel niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Tweedehands Webwinkel.

 

De klant vrijwaart Tweedehands Webwinkel te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

 

De aansprakelijkheid van Tweedehands Webwinkel blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Tweedehands Webwinkel de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

 

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Tweedehands Webwinkel ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

16.    Overige bepalingen

In geval afzonderlijke, in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Tweedehands Webwinkel.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 Tweedehands Webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel